Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Opätovná možnosť vyjadriť sa k novele Obchodného zákonníka

29.6. 2017, 20:39 |  najpravo.sk

​Keďže sa na základe výsledkov pripomienkového konania podstatným spôsobom zmenil pôvodný návrh novely Obchodného zákonníka, Ministerstvo spravodlivosti SR sa rozhodlo opätovne ho dať do pripomienkovania. Cieľ novely zostáva zachovaný. Úprava sa zameriava na špekulatívne likvidácie spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“. Novela by mala byť podľa ministerstva ďalším významným krokom k zlepšeniu podnikateľského prostredia a mala by priniesť opatrenia v prospech všetkých poctivých podnikateľov.

​Novinkou oproti predošlému návrhu je napríklad vyššia trestná sadzba v prípade tzv. „bielych koní“, ktorá sa z pôvodných maximálne 8 rokov vyšplhala v kvalifikovaných skutkových podstatách až na 15 rokov.

Ďalšia zmena sa týka výmazu z Obchodného registra. Popri súhlasu Daňového úradu bude po novom potrebný aj súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom z OR SR.

Zmeny sa dotknú aj možnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Založiť s.r.o-čku dnes nemôže ten, kto je vedený v zozname daňových dlžníkov. Toto obmedzenie sa rozšíri aj na tých, ktorí sú zapísaní v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Na druhej strane už nebude potrebné pri zakladaní spol. s r.o. vždy predkladať potvrdenie správcu o tom, že nemám podlžnosti voči Daňovému úradu. Toto potvrdenie správcu bude po novom potrebovať iba ten, kto je vedený v zozname daňových dlžníkov.

Z opatrení, ktoré obsahoval aj pôvodný návrh a ktoré zostávajú zachované:

Fúzie obchodných spoločností

Novela prináša opatrenia zamerané na nepoctivé fúzie obchodných spoločností. Reaguje sa tak na účelové zlučovanie firiem. Zdá sa, že toto sa v poslednej dobe stalo populárnym a jednoduchým spôsobom zbavenia sa spoločnosti. Najmä v prípadoch, kedy nie je schopná splatiť svoje záväzky a uspokojiť veriteľov.

Spoločnosti sa budú môcť zlučovať aj naďalej, ale iba v prípade, ak sa týmto nedostanú do úpadku. Ak bude mať firma záujem kúpiť podnik v problémoch, môže tak urobiť, ale musí to mať odobrené správou audítora. V nej audítor potvrdí, že zlúčenie nebude pre firmu znamenať záporné vlastné imanie. Audítor sa v prípade účelovej zmeny či manipulácie s údajmi vystaví nielen reputačnému riziku, ale aj možnému postihu v podobe straty licencie. Ide o podobný koncept, ako pri protischránkovom zákone, kde zodpovednosť za správnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora majú tzv. oprávnené osoby.

Spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze sa nebudú môcť zlučovať vôbec.

Zodpovednosť štatutárov a spoločníkov

K zodpovednosti štatutárov už dnes patrí, že ak je firma v úpadku, musí štatutár podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Prax však ukazuje, že sa tak nedeje. A preto bude štatutárom za porušenie tejto povinnosti hroziť prísny postih. Každý veriteľ, ktorý bude takýmto konaním štatutára dotknutý, môže žiadať súd o diskvalifikáciu štatutára. Diskvalifikovaný štatutár nebude môcť byť štatutárom v žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstve po dobu 3 rokov. Zároveň bude povinný uspokojiť nároky veriteľov na náhradu škody. A navyše nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas bude aj trestným činom.

K posilňovaniu zodpovednosti štatutára patrí aj povinnosť poskytovať súčinnosť napr. správcovi dane, exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty. Ak štatutár nie je súčinný, opäť sa vystavuje riziku diskvalifikácie.

Štatutár sa po novom nezbaví svojich povinností so zánikom funkcie. Ak je posledným štatutárom a chce ukončiť podnikanie, môže tak urobiť, ale riadne a so všetkým, čo k tomu patrí. Nemôže sa stať, že firma zostane bez štatutára. Buď bude v lehote ustanovený nový štatutár, alebo posledný štatutár bude povinný podať návrh na konkurz. V opačnom prípade poruší povinnosti, čo môže opäť viesť až k jeho diskvalifikácii. Rovnako každý štatutár bude aj po zániku funkcie povinný poskytovať súčinnosť napr. správcovi dane, exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty.

Nové pravidlá sa dotknú aj spoločníkov, ktorí ovládajú firmu. Ak spoločník využije firmu tak, že ju významne poškodí a spôsobí jej úpadok ponesie zodpovednosť za škodu. Touto úpravou reagujeme na situácie, keď napr. spoločníci pri zhoršujúcej sa situácii v spoločnosti z nej ešte „narýchlo“ umelo vyvádzajú kapitál alebo uskutočňujú úkony, ktoré zo dňa na deň zdravú firmu fakticky zničia.

Biele kone

Jedným z  opatrení proti tzv. „bielym koňom“ je zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie. Ak sa niekto stane „bielym koňom“, bude môcť byť trestne stíhaný. Rovnako sa to vzťahuje aj na tých, ktorí prevádzajú svoju účasť v podniku na „bieleho koňa“, alebo ktorí tieto úkony sprostredkúvajú.

Na menovanie do funkcie štatutára bude potrebný súhlas toho, kto má byť menovaný a tento súhlas musí byť s úradne overeným podpisom.

Lehoty splatnosti faktúr voči subdodávateľom pri verejných zákazkách

Novela zavádza pravidlo, že osoby, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora a uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, musia plniť subdodávateľom faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor im t.j. v lehote 30 dní.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. január 2018.

Zdroj: TS MSSR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť