TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: Čo priniesla novela infozákona

6.12. 2011, 21:05 |  Monika Kiklicová

Novelu info zákona (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií – v znení neskorších predpisov) schválila NR SR a prezident Ivan Gašparovič túto novelu podpísal. Vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 382/2011 Z.z. Aké novinky prináša a v čom mení doterajšie znenie info zákona?

Pôvodná ambícia ministerstva spravodlivosti SR a ministerky Žitňanskej, ktorá prezentovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa info zákon, bola oveľa väčšia a odvážnejšia. Nakoniec sa do výslednej podoby novely zákona č. 382/2011 Z.z. dostala iba otázka povinne zverejňovaných zmlúv (§ 5a) a povinne zverejňovaných faktúr a objednávok (§ 5b).

Zákonu opäť absentuje legálna definícia pojmu „informácia", či pojmu „mať k dispozícií" informáciu. Práve „výklad" tohto druhého pojmu – sprístupňovať informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícií, spôsoboval a spôsobuje značné problémy pri dožadovaní sa informácií od povinných osôb. Povinné osoby často zneužívajú tento všeobecný pojem na to, aby pod ním skryli všetko, čo sa im nežiada žiadateľom sprístupňovať.

Zákon č. 382/2011 Z.z. opätovne zavádza povinnosť zverejňovania faktúr a objednávok povinných osôb na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Zákon ustanovuje túto formu a uvádza údaje, ktoré povinná osoba zverejňuje pri objednávkach na služby, tovary a práce ako i pri faktúrach za tovary, služby, práce. Povinnosť zverejniť zákonom stanovené údaje pri objednávkach je daná lehotou 10 dní odo dňa jej vyhotovenia, pri faktúrach lehotou 30 dní odo dňa ich zaplatenia. Predmetné sa nevzťahuje na objednávky a faktúry súvisiace s povinne zverejňovanými zmluvami podľa § 5a. Tieto údaje je povinná osoba povinná zverejňovať nepretržite po dobu 5 rokov odo dňa ich zverejnenia.

Podľa tejto úpravy nebude potrebné zverejňovať úplné znenie faktúr a objednávok, ale iba zákonom stanovené údaje po dobu piatich rokov.

Podľa zákona č. 382/2011 Z.z. povinne zverejňovanou zmluvou je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov alebo sa týka používania týchto prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, obce, vyššieho územného celku alebo majetku právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami EÚ (§ 5a ods. 1)

Ďalej zákon definuje a spresňuje, čo okrem povinne zverejnenou zmluvou podľa § 5a ods. 1, je takisto povinne zverejňovanou zmluvou (§ 5a ods. 2 a 3 – legálna definícia povinne zverejňovaných zmlúv) a ktoré zmluvy nepatria do tohto okruhu povinne zverejňovaných a v ktorých častiach (negatívny výpočet povinne zverejňovaných zmlúv). Spresňuje sa, zmluvy ktorých povinných osôb sa zverejňujú v centrálnom registri zmlúv a ktoré na webovom sídle povinnej osoby.

Info zákona sa dotýka i novelizácia Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.) v piatej časti správneho súdnictva, konkrétne druhej hlavy, § 250j, ktorý sa dopĺňa o nové znenie odseku 6 nasledovne :

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácie vydaného podľa osobitného predpisu, súd môže vyzvať žalovaný správny orgán, aby v súdom určenej lehote uviedol dôvody, pre ktoré nie je možné požadovanú informáciu sprístupniť. Ak sa nepreukáže existencia dôvodov pre nesprístupnenie informácie, súd v rozsudku uloží osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu povinnosť sprístupniť požadovanú informáciu."

Uvedené je reakciou na problémy, vyvstávajúce v praxi pri dožadovaní sa sprístupnenia informácií od povinných osôb, ktoré často využívajú inštitút tzv. fiktívneho rozhodnutia, to znamená, že požadované informácie nesprístupňujú na žiadosť ani o odmietnutí sprístupnenia informácií nevydajú rozhodnutie, čím porušujú info zákon. V takýchto prípadoch platí v zmysle zákona fikcia doručenia, tzv. fiktívne rozhodnutia. Žiadatelia využívali všetky možné opravné prostriedky, vrátane súdnych žalôb, pričom podľa doterajšej právnej úpravy, súd mal oprávnenie nezákonne rozhodnutie správneho orgánu – povinnej osoby – zrušiť a vrátiť späť na nové prejednanie a rozhodnutie. Čo v konečnom dôsledku nezaručovalo žiadateľovi možnosť domôcť sa sprístupneniu informácií.

Predmetné doplnenie odseku 6 sa dotýka i väčšej kontroly povinnej osoby, ktorá mnohokrát bezdôvodne a protizákonne nesprístupňovala informácie, odvolávajúc sa na utajenie, ochranu čohokoľvek, či na skutočnosť, že jednoducho žiadanú informáciu nemá k dispozícií... Podľa novej právnej úpravy budú mať súdy oprávnenie požadovať od povinnej osoby zdôvodnenie odmietnutia sprístupnenia informácie a v konečnom dôsledku i rozhodnúť o tom, či tieto dôvody sú zákonné a v prípade, že sa tak nepreukáže, súd uloží povinnej osobe povinnosť ( rozsudkom ) sprístupniť požadovanú informáciu.

Je to síce výrazná zmena k lepšiemu, oproti terajšiemu právnemu stavu, otázne je, ako sa bude táto zmena využívať v praxi. Chýba mi totiž v zákone stanovenie opatrení či sankcií za nedodržanie povinností. Takisto si neviem predstaviť vykonateľnosť takýchto rozhodnutí súdov. Akým spôsobom sa budú tieto rozsudky, ktorými budú povinné osoby zaviazané sprístupniť požadovanú informáciu, vymáhať v prípade, že ich nebude povinná osoba dodržiavať? Prax ukáže...

Výsledná podoba novely info zákona iba dokazuje, že na riadnu zmenu v tejto spoločnosti nenastal čas a nie je na ňu ani politická vôľa. A tak hlavná zásada info zákona „čo nie je tajné, je verejné" zostane ešte načas nenaplnená...  

Monika Kiklicová

JUDr. Monika Kiklicová
mona.kiklicova@gmail.com 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 879
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lehotský: Podoba majetkových priznaní funkcionárov by sa mala zmeniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/lehotsky-podoba-majetkovych-priznani/510811-clanok.html

Majetkové priznania v súčasnosti kontroluje výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Jazda pod vplyvom alkoholu vlani dominovala trestným činom v dopravehttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-jazda-pod-vplyvom-alkoholu-vlani-op/510793-clanok.html

Počet vodičov, ktorí sa dopustili tohto trestného činu, bol dokonca vyšší ako v roku 2018.

Novela zákona o štátnom občianstve by sa mohla predložiť v roku 2021https://www.teraz.sk/slovensko/mv-novela-zakona-o-statnom-obcianst/510768-clanok.html

Novelu zákona o štátnom občianstve by mohol rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády ...

Sčítanie obyvateľov by mohlo priniesť aj rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny, myslí si Bukovszkyhttps://www.webnoviny.sk/scitanie-obyvatelov-by-mohlo-priniest-aj-rozsirenie-jazykovych-prav-pre-narodnostne-mensiny-mysli-si-bukovszky/

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky očakáva po zverejnení ...

M. Kolíková diskutovala s poslancami EP o reforme justíciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutovala-s-poslancami-e/510669-clanok.html

V súvislosti s bojom Slovenska proti korupcii a praniu špinavých peňazí Kolíková zástupcom ...

Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúruhttps://www.teraz.sk/slovensko/biro-zadrzanie-dusana-k-je-tragedi/510581-clanok.html

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: