Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

MIROSLAVA GÚČIKOVÁ: Iniciatíva Advokáti Pro Bono je naďalej otvorená všetkým

28.7. 2011, 22:32 |  Edmund Horváth

Advokáti Pro Bono je iniciatíva slovenských advokátov na poskytovanie bezplatných právnych služieb organizáciám, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby (napríklad neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy...). Do iniciatívy sa zapojilo 68 advokátov a advokátskych kancelárií a administruje ju Nadácia Pontis. Portál najprávo.sk sa rozprával o tejto iniciatíve s programovou koordinátorkou Miroslavou Gúčikovou.

Ako vznikla iniciatíva Advokáti Pro Bono a čo je jej cieľom?

S myšlienkou vytvoriť na Slovensku iniciatívu na poskytovanie pro bono právnych služieb prišla organizácia PILnet (The Global Network for Public Interest Law), ktorá sa vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta prostredníctvom svojich pobočiek alebo partnerov venuje rozvíjaniu myšlienky bezplatných právnych služieb. Na podobnom projekte spolupracuje aj s partnermi v Čechách, Maďarsku a Poľsku. PILnet oslovil minulý rok aj Nadáciu Pontis, ktorá má skúsenosti s prácou s firmami a tiež neziskovkami a tri advokátske kancelárie – Allen&Overy, Kinstellar a White&Case, s ktorými spolupracuje v zahraničí. Všetkým osloveným sa návrh páčil. V Nadácii Pontis sme prišli so schémou fungovania programu na Slovensku a spoločne s kanceláriami sme ju rozvinuli do súčasnej podoby. Vďaka všetkým zapojeným advokátom a kanceláriám sme mohli aktivity naplno rozbehnúť.

Prostredníctvom programu Advokáti Pro Bono dávame možnosť organizáciám, aby sa efektívne uchádzali o pro bono právne služby. Chceme im pomôcť s riešením ich právnych problémov a tým napĺňať ich poslanie. Je to ďalší spôsob podpory rozvoja spoločnosti, keď namiesto finančných prostriedkov advokáti venujú svoj čas a vedomosti a podporia bezproblémové fungovanie verejnoprospešných organizácií, vyriešia právne problémy ľudí, s ktorými organizácie pracujú.

Kto má nárok o bezplatnú právnu pomoc v rámci tejto iniciatívy, v akom rozsahu a za akých podmienok?

Žiadať o sprostredkovanie pro bono právnych služieb advokátov môžu podať len organizácie, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby (napríklad neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy...), a to buď pre seba alebo pre svojich klientov. Žiadosť musí byť v súlade s podmienkami programu. Napríklad, ak ide o klienta organizácie, žiadosť musí byť odôvodnená jeho majetkovou a príjmovou situáciou klienta. Ak je to možné, prednostne by mala byť využitá bezplatná právna pomoc od štátu. Pri každej žiadosti vyžadujeme, aby bola zaslaná elektronicky a tiež je potrebný písomný súhlas s podmienkami programu. Organizácie môžu nájsť formulár žiadosti a ďalšie informácie o programe na www.darca.sk.

Na poskytnutie bezplatnej právnej služby nie je právny nárok. Pracujeme s advokátmi na základe dobrovoľnosti. Každý advokát si vyberá žiadosť na riešenie podľa svojich kapacitných a časových možností, podľa záujmu a expertízy. Iniciatíva však poskytuje možnosť a priestor uchádzať sa o bezplatné právne služby. Napríklad z prvých trinásť žiadostí sa nám v priebehu mesiaca podarilo umiestniť osem.

 Miroslava Gúčiková

Ako dlho bude iniciatíva pôsobiť, a teda dokedy budú môcť verejnoprospešné organizácie využívať túto právnu pomoc? Mnohé súdne konania trvajú mnoho rokov, bude môcť advokát zapojený do tejto iniciatívy povedať po roku, stačilo?

Advokáti sa na poskytovaní služieb dohadujú priamo s organizáciou. Väčšinou preberajú žiadosť ako celok, a tým sa stáva ich prípadom, ku ktorému advokát pristupuje ako k prípadu platiaceho klienta (to je zásada pro bono práce). Už z textu žiadosti väčšinou vyplýva, o aký objem práce sa jedná.

Môže sa však stať, že až neskôr advokát zistí, že žiadosť má väčší objem, aký môže momentálne pokryť. Za takýchto podmienok by mal advokát organizácií oznámiť, koľko pro bono práce pre nich môže odviesť, koľko času im môže venovať a aký výsledok prinesie. V prípade, že treba, môže na jednej žiadosti pracovať viac advokátov alebo kancelárií. Ak vyplynú nové skutočnosti, na ktorých riešení sa organizácia s advokátom nedohodla, v rámci iniciatívy môžeme sprostredkovať novú žiadosť ďalším zapojeným advokátom. Napríklad, ak organizácia žiadala o právnu analýzu prípadu a teraz chcú v tej iste veci podať sťažnosť.

Boli by sme radi, aby iniciatíva fungovala čo najdlhšie, ideálne už navždy, a stala sa prirodzenou súčasťou právneho prostredia na Slovensku a tiež známym miestom pre organizácie, kam sa môžu obrátiť, ak potrebujú právne služby.

Ako prebiehal výber advokátov do tejto iniciatívy? Stretli ste sa pri oslovovaní advokátov aj s negatívnymi ohlasmi?

Na zapojenie sa do iniciatívy sme oslovili všetkých slovenských advokátov. Vychádzali sme z mailovej databázy kontaktov, ktorú nám poskytla Slovenská advokátska komora. Takto sme chceli zabezpečiť čo najväčšiu otvorenosť programu, aby sa informácia o programe dostala ku všetkým. Platí to aj naďalej. Zapojiť sa môže každý advokát a advokátska kancelária.

Stretli sme sa s veľkým počtom najmä pozitívnych ohlasov. Svedčí o tom aj súčasný počet zapojených 68 advokátov a advokátskych kancelárii. Negatívne ohlasy sa týkali najmä časovej vyťaženosti a angažovanosti na vlastných pro bono projektoch kancelárií. Uvedomujeme si, že na Slovensku už väčšina kancelárií poskytuje pro bono právne služby a robili to dávno pred vznikom tejto iniciatívy. Cieľom nášho programu je však rozšíriť okruh možných príjemcov a vytvoriť nové možnosti spolupráce. Sme presvedčení, že takáto iniciatíva má svoje miesto aj popri už rozbehnutých pro bono aktivitách slovenských advokátov.

Advokáti budú vykonávať činnosť pro bono v celom rozsahu, alebo im budú refundované aspoň hotové výdavky ako napríklad cestovné náklady a podobne?

Bezplatná je samotná služba. Organizácia je povinná uhradiť ostatné náklady súvisiace s poskytovaním bezplatných právnych služieb, napríklad súdne alebo správne poplatky, náhradu trov konania. Organizácia je tiež povinná uhradiť hotové výdavky advokáta, napríklad cestovné. To je však samozrejme na advokátovi, či si nechá tieto výdavky uhradiť.

Môžu sa advokáti, ktorí by mali záujem o účasť v tomto projekte prihlasovať kedykoľvek?

Áno, iniciatíva je naďalej otvorená všetkým. Zapojiť sa do nej môže ktorýkoľvek advokát alebo advokátska kancelária počas roka. Záujemci sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adrese miroslava.gucikova@nadaciapontis.sk. Veľmi radi im poskytneme ďalšie informácie.

Aké ďalšie aktivity vyvíja Nadácia Pontis v oblasti práva a podnikania?

Nadácia Pontis už 15 rokov presadzuje tému zodpovedného podnikania na Slovensku. Administrujeme Business Leaders Forum, v ktorom sa zapojené firmy venujú rôznym aspektom zodpovedného podnikania a jeho presadzovaniu vo firmách na Slovensku. Tiež koordinujeme skupinu firiem Engage, ktorá rozvíja možnosti firemného dobrovoľníctva. Nové témy zodpovedného podnikania každoročne otvárame na májovej konferencií o zodpovednom podnikaní. Venujeme sa aj prestížnemu oceneniu Via Bona Slovakia, ktorým vyzdvihujeme zodpovedné firmy na Slovensku. Ide o jedinečné ocenenie, ktoré na Slovensku nemá obdobu, pričom víťazné firmy neraz motivujú ďalšie v tom, ako byť zodpovedný vo vzťahu k zamestnancom, komunitám alebo k životnému prostrediu. Víťazi Via Bona Slovakia každoročne prinášajú silné príbehy, ktoré nenechávajú svoje okolie ľahostajným. 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť