Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

MARCELA SZABÓOVÁ: Občan si môže vybrať, buď súd alebo mediácia

najpravo.sk • 27.11. 2011, 17:47

S otázkami na tému mediácia v slovenskom prostredí sme sa obrátili na predsedníčku stavovskej organizácie mediátorov Slovenskej komory mediátorov JUDr. Marcelu Szabóovú.

Pani predsedníčka, úvodom nášho rozhovoru môžete ozrejmiť našim čitateľom, čo to vlastne mediácia je a aké sú jej prínosy?

Mediácia je riadený, štrukturovaný proces, v ktorom mediátor vedie osoby v spore alebo konflikte k dohode o urovnaní sporu alebo konfliktu. Samotná skutočnosť, že na Slovensku od roku 2004 jestvuje okrem súdu aj druhá zákonná cesta ako sporovú alebo konfliktnú situáciu vyriešiť, je úžasným prínosom pre občana i spoločnosť. Procesnými výhodami mediačného konania sú neformálnosť, rýchlosť pružnosť, prístupnosť mediačnej služby, zníženie finančných nákladov na uplatnenie a vymoženie práva. Mediácia v sebe nesie potenciál praktických, diskrétnych, citlivých, vzájomne výhodných ,vzájomne prijateľných riešení pri úspore času aj finančných prostriedkov.

Mediácia sa zákonom č.420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnenie niektorých ďalších zákonov otvorila občanom i spoločnosti ako neformálna alternatíva súdu a je spôsobilá významne zlepšiť prístup občana k spravodlivosti.

Je mediácia vhodná na riešenie všetkých sporov? Pri ktorých typoch sporov by ste ju ľuďom, teda občanom alebo firmám odporučili na základe vlastných skúseností?

Mediáciou občianskoprávnych sporov je možné riešiť spory z majetkových vzťahov medzi fyzickými osobami a právnickými osobami, fyzickými osobami a štátom, ako aj spory z práva na ochranu osôb podľa Občianskeho zákonníka. Ide o veľkú početnosť možných sporových situácií vznikajúcich pri výkone práv a povinností týkajúcich sa občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.

Veľký počet návrhov na riešenie cestou súdu spočíva v uplatňovaní práv a povinností zo záväzkov účastníkov z právnych úkonov, zo zmlúv, spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia, ako aj ďalších právnych skutočností, ktoré sú uvedené v zákone.

Rozsah implementácie mediácie do riešenia sporových situácií v rámci občianskoprávnych vzťahov je taký široký, že je ďalej možné uvádzať ich iba ako názorné príklady: občianske majetkové spory o hnuteľné a nehnuteľných veci, spory zo spotrebiteľských, nájomných, poistných zmlúv, rôzne odškodnenia, susedské spory, komunitné spory (napríklad v rámci spoločenstva vlastníkov bytov o podmienkach zmlúv, dohôd o výkone správy pri zabezpečovaní vlastníckych práv).

V susedských vzťahoch sú to najmä spory a konflikty z ohrozenia alebo obťažovania pri výkone vlastníckych alebo užívacích práv podľa § 127 Občianskeho zákonníka (domáce zvieratá, hluk a iné imisie ).

Ďalej konflikty a spory medzi občanmi a inštitúciami ako napr. školy, zábavné a nákupné centrá a množstvo ďalších právnych situácií, v ktorých môže konflikt alebo spor vzniknúť.

V rodinnom práve možno mediáciu aplikovať do sporov o výkon rodičovských práv a povinností, o starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný rozvoj maloletého dieťaťa, jeho zastupovanie a správu jeho majetku a o úpravu výkonu týchto práv po rozvode manželstva alebo odlúčení rodičov a spory súvisiace s ukončením manželstva, majetkovoprávnym vyrovnaním a vzťahov po ňom (očakávané správanie, finančné príspevky, komunikácia), ďalej všetkých rodinných sporov mimo týchto právnych situácií - pred, počas a po, vo všetkých tranzíciách/zmenách v rodine, konflikty medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi, úteky z domova, voľný čas, manžel/manželka, druh, družka.

Obchodné spory sa môžu týkať postavenia podnikateľov, obchodných záväzkových vzťahov, ako aj niektorých iných vzťahov súvisiacich s podnikaním, najmä plnenie zmlúv (výroba, tovar, služby, zmeny zmluvných podmienok, ukončenie obchodných zmlúv), porušenie práva (platby, omeškania, chybné a náhradné zmluvné plnenia) a nehmotných práv (obchodné meno, referencie, práva podľa osobitnej ochrany – logá, značky a pod).

Okrem uvedených oblastí sporov je mediácia mimoriadne vhodná na riešenie sporov a zníženie napätia z nepriaznivých zmien – manažérskych a výrobných a iných prevádzkových kríz, havarijných stavov, ďalej sporov týkajúcich sa zmlúv o prevode obchodných podielov, výkonu konateľstva medzi spoločnosťou a konateľom, pri prevodoch a prechodoch vlastníckych práv k obchodnej spoločnosti, sporov o spôsob ich výkonu, pri konfliktných situáciách zo zabezpečovacích práv, ale aj ako efektívna metóda usporiadania právnych vzťahov subjektov práva v likvidácii (vrátane štátnych podnikov v likvidácii) v oblasti zdravotníctva či environmentálnej oblasti a v mnohých ďalších oblastiach.

Oblasť sporov z pracovnoprávnych vzťahov môže zahŕňať otázky vzniku, zmeny alebo skončenia pracovného vzťahu, preloženia na iné pracovisko, všetkých podmienok na výkon práce, personálne otázky, diskrimináciu a násilie na pracovisku (mobbing, bossing), náhrady škody a iné porušenia pracovnoprávnych predpisov, interných predpisov alebo kolektívnych zmlúv (napríklad krátenie mzdových nárokov, nepriznanie benefitov, nezabezpečenie stravovania zamestnanca a pod.). Mediácia sa môže uskutočniť medzi pracovníkmi, nadriadeným a podriadeným, zamestnancom a zamestnávateľom. Okrem vyriešenia samotného sporu plní mediácia aj úlohu prevencie fluktuácie na pracovisku, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov, zlepšenia sociálnopsychologickej klímy na pracovisku, povesti podniku, vytvára možností a priestor na pokojnú a sústredenú prácu.

I keď mediácia nie je univerzálnym riešením na všetko a nemá kompetenciu riešiť tie právne situácie, v ktorých si riešenie veci vyhradil súd resp. iný orgán podľa zákona alebo právnej normy inej právnej sily, aj v takých prípadoch môže byť v určitých fázach súdu či iným inštitúciám účinne nápomocná.

Príkladmo uvediem rozvod ako právnu situáciu, ktorej riešenie prislúcha výlučne súdu. Činnosť mediátora pred začatím konania o rozvod manželstva súdom alebo aj v priebehu súdneho konania je možná a prospešná. Je pozitívom pre osoby pri riešení ich zložitých životných situácií, pomáha im vyporiadať sa so situáciou, vzájomne sa pochopiť, prijať spoločné neodkladné riešenia. Na druhej strane, účastníci „pripravení" na ukončenie manželstva mediáciou prispievajú k časovej efektívnosti súdneho konania, znižuje pracovnú záťaž sudcu a uľahčuje jeho rozhodovacie bremeno.

 

Marcela Szabóová

Marcela Szabóová 

Ako funguje mediácia v zahraničí?

Vo väčšine členských štátov upravujú mimosúdne riešenia sporov, ktoré súd zveruje tretej strane, všeobecné právne predpisy. Podpora mediácie v rámci týchto právnych úprav je v rôznej intenzite, a to od možnosti použiť mediáciu ako mimosúdne riešenie sporov (napríklad v Belgicku a vo Francúzsku), cez nabádanie na jej použitie (v Španielsku, Taliansku, Švédsku, Anglicku, či Walese) až po zákonom stanovenú alebo sudcom uloženú povinnosť použiť najprv mediáciu ako mimosúdne riešenie sporov pre súdnym konaním(napríklad v Nemecku, Belgicku či Grécku). V jednotlivých krajinách praktizujúcich mediačnú metódu sa aplikovaná mediácia nevyužíva s rovnakou intenzitou v každej implementovanej oblasti, ale rozvíja sa rôzne vo väzbe na špecifickosť a osobitnosti podmienok.

Inšpiratívny pre slovenské prostredie je napríklad spôsob výkonu špecializovaných mediácií v Nórsku a Francúzsku. Napríklad Nórsko má vyše dvestoročnú tradíciu v mediácii zameranej na starostlivosť o maloletých. O veciach výchovy, výživy, styku s deťmi do 16 rokov rozhodujú komisia mediátorov, v ktorých kľúčovú úlohu popri psychológoch a sociálnych pracovníkoch zohrávajú mediátori. V podobnom duchu sa prezentuje nemecký Cochemský model. Vo Francúzsku je mediácia stále súčasťou súkromnej sféry a nespadá pod verejný záujem, je však štátom finančne podporovaná. Zákonom z 1995 a vyhláška z roku 1996 je upravená občianskoprávna mediácia a jej začlenenie do súdneho procesu. Na ich základe sudca v civilnom práve môže v ktorejkoľvek fáze konania, ale len so súhlasom účastníkov menovať tretiu osobu, mediátora. Mediátor spolupracuje so sudcom a pomáha sprostredkovať riešenie, ktoré sa týka dielčich krokov, resp. konfliktu ako celku. Sudca určí trvanie mediácie, pričom táto lehota nesmie prekročiť 3 mesiace a len raz môže byť obnovená. Po úspešnom skončení mediácie sudca overí dohodu sporných strán. Odmenu mediátora hradia sporové strany.

Mnohí ľudia, aj z odbornej verejnosti si stále mýlia mediáciu ako alternatívu k súdnemu konaniu a mediačné konanie v trestných veciach.

Mediátor „civilista", vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 420/2004 Z. z. by mal mať vedomosť o tom, že ide o dva odlišné právne režimy vykonávania mediačnej činnosti. Podľa povahy veci mal by sa pred začatím mediácie uistiť, či už vo veci nebolo vznesené obvinenie. Od vznesenia obvinenia vykonávajú mediáciu súdni, probační a mediační úradníci podľa platných predpisov.

Ste predsedníčkou Slovenskej komory mediátorov, máte teda neľahkú úlohu prezentovať tento relatívne nový inštitút v našom pomerne konzervatívnom prostredí a snažiť sa o zlepšenie jeho využívania resp. zvýšenie využívania mediácie pri riešení sporov. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa dali na dráhu mediátorky?

V čase prijatia zákona nemala slovenská verejnosť temer žiadne informácie o tom, čo mediácia vlastne je. Jedným z hlavných cieľov SKM bola (aj je) osvetová činnosť, šírenie informácií o mediácii ako alternatíve súdneho konania ,o možnostiach mediácie ,o tom ako prebieha mediačný proces, kto je oprávnený mediačnú službu vykonávať, kde hľadať mediátora.

Od 12. mája 2005, kedy bola zaregistrovaná Slovenská komora mediátorov ako prvá stavovská organizácia mediátorov vykonali naši členovia množstvo aktivít v rôznych prezentačných formách s cieľom informovať verejnosť o „priekopníckej norme", teda o prvej právnej úprave mediácie v našom právnom poriadku. Slovo „mediácia" sa v prvom, druhom roku od prijatia zákona vo verejnosti významovo stotožňovalo s médiami, medializáciou, neskôr sa už „len" akosi zamieňalo a plietlo s podobne znejúcimi slovami, a my sme začali vnímať, že naša „predmediačná činnosť" voči verejnosti má zmysel. Prichádzali prví záujemcovia o bližšie, podrobnejšie informácie o mediácii, o mediačnom konaní, prví záujemcovia o mediáciu samu.

Dostatok poznatkov je prvou podmienkou pre rozhodovanie. V súčasnosti, teda sedem rokov ad prijatia zákona, sa právne vedomie občanov o mediácii zmenilo k lepšiemu, ale podpora mediácie ostáva našou trvalou úlohou.

Prečo som sa rozhodla vykonávať mediácia? V roku 2004, keď som absolvovala prípravu na výkon činnosti mediátora, som bola presvedčená ako mnohí iní, keďže som sa v priebehu praxe pokúšala riešiť rôzne pracovné záležitosti nekonfliktne a dohodou, že „mediáciu robím odjakživa". Ako mnohí iní, mýlila som sa... Nestačí stranám navrhnúť: „Skúsme sa dohodnúť, dohodnime sa." To nie je mediácia. Mediácia je proces, má svoje postupnosti, priebeh i ukončenie. Má právny rámec, za ktorého sa vykonáva. Mediácia je odborná činnosť, vykonávaná spôsobom a za podmienok stanovených zákonom, kvalifikovanou osobou, mediátorom.

Odbornú prípravu a proces preskúšania budúcich mediátorov môže vykonávať vzdelávacia inštitúcia akreditovaná podľa osobitného zákona , ktorá je zapísaná v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti. Mediátor je nová profesia, z ktorého činnosti pochádza konkrétny výstup - dohoda o mediácii, ktorá okrem roviny vecnoprávnej, má rovnako významnú rovinu ľudskosti, vzájomného pochopenia účastníkov, kultivovania ich vzťahov a komunikácie, uznania, zmierenia. Jej hodnota je v úplne inej rovine ako rozsudok súdu.

Existuje vo Vašej praxi mediátorky nejaký spor, ktorý Vám utkvel z nejakého dôvodu v pamäti? A ako skončil?

Zrejme dlho si budem pamätať situáciu, ktorú som mediovala v istú sobotu o deviatej ráno v zdevastovanom sídliskovom byte. Mediácia v majetkovom spore sa konala za prítomnosti mladého drogovo závislého páru, za ktorý riešili ich rodičia dohodou o mediácii ich záväzky voči tretím osobám. Ale aj prípad iného – manželského - páru v patovej vzťahovej situácii za trvania manželstva, ktorých napriek jej zložitosti až dramatičnosti, spojil v mediácii záujem, starostlivosť a láska k spoločnému dieťaťu. Po viacerých dielčích dohodách o mediácii (mediácia trvala 4 mesiace) ma spoločne pri podpise poslednej dohody požiadali o vypracovanie návrhu na rozvod manželstva súdom. V ich návrhu na rozvod manželstva nebolo odporcu, len dvaja navrhovatelia a k návrhu doložené (okrem iných príslušných dokumentov) dohody o mediácii.

Mediátor musí byť hlavne psychológom sporu, mať potrebnú dávku empatie a snažiť sa nájsť riešenie. Sudca alebo rozhodca majú jednoduchšiu úlohu, keďže im stačí ich vlastný názor podopretý skutkovým stavom bez ohľadu na to, či tu konsenzus medzi stranami sporu existuje alebo nie.

S Vašim vyjadrením, nemôžem celkom súhlasiť. Je nesporné, že mediátor, ktorý je zdatnejší v oblasti psychológie, môže snáď ľahšie a rýchlejšie doviesť účastníkov mediácie k dohode ako mediátor s iným vzdelaním. V procese mediácie získaný čas sa však môže rozplynúť pri spisovaní dohody o mediácii, kde tento čas môžu získať mediátori s právnickým alebo iným vysokoškolským vzdelaním, najmä ak sa špecializujú na určité druhy mediácií (napríklad, majetkové spory, spory v oblasti stavebných činností a pod). Predpoklady úspešnej mediačnej činnosti sú v zodpovedajúcich vedomostiach a zručnostiach mediátora z oblasti psychológie rovnako ako z oblasti práva, v jeho osobnostnej zrelosti a vyrovnanosti, skúsenosti. Mal by mať pozitívny a optimistický prístup k životu vo všeobecnosti a empatický prístup k ľuďom v problémoch.

Aký by mal byť ideálny mediátor?

Ideálom by bolo, keby mediátor bol z polovice psychológom a polovicou právnikom a celý aby bol Človekom, aby dokázal vnímať svoju rolu v mediácii vždy nestranne, múdro, objektívne, v kontexte zákonnosti, etiky a všeobecne platného spoločenského hodnotového systému.

Poďme na inú nôtu. Mediácia a jej legislatívne zakotvenie. Hneď na úvod sa musím opýtať, nepociťujú mediátori určitú nespravodlivosť voči rozhodcom, keďže rozhodnutie rozhodcu pri existujúcom konsenze účastníkov len na riešení sporu v rozhodcovskom konaní je exekučným titulom a dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, a ktorá je vlastne konsenzom o merite sporu nie je sama o sebe exekučným titulom?

Mediácia u nás nemá dlhodobú tradíciu. V septembri tohto roku uplynulo sedem rokov odkedy vstúpil do platnosti zákon o mediácii. Sme vďační za zákonné inštitucionalizovanie mediácie v roku 2004 a za zákon, pioniersku právnu normu, ktorá umožňuje mediáciu vykonávať. Je logické aj ospravedlniteľné, že zákonná úprava má nedostatky, aj to, že zákonodarca bol pri vymedzovaní rozsahu oprávnení opatrný. Isto, prax poukazuje ,že viacero ustanovení zákona mohlo byť iných, presnejších, vhodnejších pre činnosť mediátora a pre lepšie účinky mediácie... S podnetmi členov na zmeny právnych úprav v oblasti mediácie pracujeme. V súčasnosti nás teší posledná veľká novela Občianskeho súdneho poriadku a veríme v ešte priaznivejšiu budúcnosť.

Aké by boli Vaše návrhy na zlepšenie právnej úpravy mediácií v slovenskom právnom poriadku, aby sa mediácia konečne zaradila medzi plnohodnotné alternatívy riešenia sporov?

Mediáciu už v zmysle platnej právnej úpravy pokladám za plnohodnotnú alternatívu riešenia sporov. Základný právny rámec je. Áno, vždy sa dajú veci robiť lepšie. Pomohla by taká zmena právnej úpravy, ktorá by mohla zlepšiť, posilniť status mediátora a jeho oprávnenia, ako aj zjednodušenie podmienok predmediačnej prípravy, ktoré vyplývajú z novely zákonom číslo 141/2010 Z.z. Bolo by vhodné napr. zmeniť, upraviť terminológiu ,ktorá sa jednoducho v praxi nevžila, príklad „osoba zúčastnená na mediácii" za „účastník mediácie", dohoda o riešení sporu mediáciou (podľa § 7 zákona ) za napríklad „dohoda o podmienkach riešenia veci mediáciou" alebo „dohoda o mediácii" (podľa § 15 zákona) za „mediačná dohoda" alebo „dohoda z mediácie". Bolo by vhodné účinnejšie nastaviť procesy implementácie mediácie v oblasti súdnictva, novela OSP je pre nás novou výzvou. Bola by žiaduca širšia implementácia mediácie do ďalších platných právnych noriem (napríklad zákonník práce, zákon o rodine a pod.), ktoré z poznania cez prax mediátorov vyvstávajú ako možnosť podporiť využívanie mediácie v ďalších oblastiach. Vo vymenúvaní ďalších zmien, ktoré z praxe mediátorov vyvstávajú ako dôvodné a vhodné, by som mohla pokračovať.

Záverom možno jedna idealistická otázka, kedy ľudia začnú na Slovensku uprednostňovať mediáciu pred autoritatívnym riešením sporov?

Dovolím si odpovedať nepriamo a s optimizmom: Možnože sa to už začína diať... Počet záujemcov o mediáciu i počet čoraz lepších, kvalitnejších dohôd o mediácii sa zvyšuje každým rokom. Osoby, ktoré už majú skúsenosti s mediáciou a zažili úspešný mediačný proces, sa v prípade vzniku obdobnej situácie pravdepodobne opätovne rozhodujú využiť mediačné služby. Mediácia je tu sedem rokov. Postupne sa usádza, nachádza svoje miesto, svoj priestor. Dĺžka trvania súdneho konania, výška súdnych poplatkov sa významným spôsobom nezmenili. Občan si môže vybrať jednu z dvoch zákonných možností, buď súd alebo mediáciu. (Mediácia je významná aj pri kombinácii uplatnenia práva súdne i v mediácii súčasne). V rámci priamej formy pomoci súdnictvu, máme určité optimistické očakávania od poslednej novely Občianskeho súdneho poriadku. Je potrebné si však uvedomiť i skutočnosť, že „dobré" dohody z mediácie sa na súdy nikdy nedostanú (pokiaľ ich súd neschvaľuje), čo je nepriamou a nemerateľnou formou pomoci nášmu súdnictvu. Mediácia je rozhodne „dobrá vec". 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1396

Nový príspevok

Požadujte do zmlúv mediačné doložky

Skepse : Zmluva je vždy dvojstranným úkonom,bez podpisu oboch účastníkov zmluva nevznikne a na oboch záleží, aká bude. Mediačná doložka je zmluvné ustanovenie, že všetky (alebo niektoré) právne situácie zo zmluvy sa účastníci ( pri vzájomnej právnej povinnosti) zaväzujú PRED súdnym uplatnením práva, pokúsiť sa riešiť mediáciou. Mediácia je právom, je potrebné sa jej dožadovať už pri rokovaní o zmluvných podmienkach,aby sa stala prvou alternatívou riešenia sporovej situácie priamo podľa vami uzatváranej konkrétnej zmluvy. Viaceré "silné " ,na Slovensku pôsobiace podnikateľské subjekty majú už v súčasnosti mediačnú doložku priamo vo formulároch návrhov zmlúv. Čo chceme a vieme ovplyvniť ,vo svojom záujme ovplyvňujme tak, ako chceme ,aby v budúcnosti bolo. ...Vždy tu budú aj tie "iné"subjekty , o ktorých píšete,ale vždy tu je, aj bude sila zákona a súdu,sme právny štát.Prajem vám pekný deň

marcela | 02.12.2011 09:38
skepsa

Po prečítaní článkov a názorov si myslím, že je to síce krásne, ale neuplatniteľné, u nás sa už zmluvy koncipujú tak, aby protistrana nemala šancu, účelovo sa každý snaží uspieť a formalisticky lpieť na svojich právach, a to nemyslím len na "okabátenie" spotrebiteľov nejakými vysokými zmluvnými pokutami, ktoré sú vlastne tou hlavnou zárobkovou agendou. Aj v podnikateľskej verejnosti sa nájdu tie silné subjekty, ktoré vedia, že majú tú moc, a teda akákoľvek zmluva či dohoda je pre nich zdrap papiera, lebo ich moc legitimuje na čokoľvek. Tam neexistuje priestor na debatu, proste sila subjektu ho oprávňuje si robiť čokoľvek. Mám peniaze, mám moc, tak "čo chceš so svojimi argumentami". A práve tam je ten súd asi jediný, čo dokáže pomôcť, ak vôbec dokáže, lebo mediátor je príliš slabý. Ale uznávam, že v určitom okruhu sporov, aj keď možno minimálnom, môže nájsť mediácia uplatnenie. Ak si myslíte, že nemám pravdu, presvedčte ma.

xy | 01.12.2011 19:50
Anonymovi

Som presvedčená, čas prinesie mediáciu do štandardného správanie sa ľudí - skúsiť ju vždy napr. pred súdnym uplatnením práva (bez ohľadu na vývoj legislatívy v tomto smere),pretože je "šitá " na potreby ľudí tejto uponáhľanej doby... MEDIÁCIA je pre tých, ktorí chcú ROZHODOVAŤ o sebe SAMI, bez súdov, bez odkladov, a chcú žiť bez bremena neriešenej, neusporiadanej, ťaživej situácie. Je praktická a má v sebe skutočne toľko pozitív, že je škoda ju nepoužiť. ...Pravda - pokiaľ človek o takejto možnosti vie. Keďže je u nás "nová" bez tradície ,potrebuje osvetu, aby o tejto možnosti vedel každý a mohol sa slobodne rozhodnúť....Srdečná vďaka za podporu mediátorov :-)

marcela | 30.11.2011 15:24
držím palce

Pani doktorka Szabóová, držím Vám ako aj ostatným aktérom či už z jednej či už z druhej strany palce, mediácia je skvelá vec a prospešná pre všetkých, verím, že raz bude ten stav, že každý bude chcieť radšej mediáciu, teda hľadať spôsob, poznám to sám, kiež by som mal tú možnosť a niekto mi pomohol tak, ako by ste vedela vy. Ďakujem.

anonym | 29.11.2011 20:24
to maxo:

si čítal, že to ľudí odrádza, že keď sa povie, choďte k notarovi, tak cuknú a koniec mediácie. otazka znie, že keď môže pravosť podpisov overovať teta na obecnom či mestskom úrade, prečo nemôže overovať pravosť podpisov samotny mediator? Je jednoznacne, ze nemoze nic rozhodnút bez obidvoch ludí, tak keď sa už dosiahne konsenzus, ktory vyhovuje obom, preco to nemoze overit samotny mediator. ci sa boja zneuzitia ci falsovania?

milan a. | 28.11.2011 20:28
si myslím...

ďakujem za zaujímavé myšlienky, ktoré priniesla akcia na portáli najprávo. Ak by som to mohol zhrnúť, čo som si prečítal, tak si myslím, že ideálne by bolo, ak by začiatok mediácie bol poznamenaný v registri samotného mediátora bez potreby vkladania dohôd do notárskeho registra a tým samým by sa pozastavilo plynutie premlčacích dôb. Nuž a výsledná dohoda k meritu veci by následne mohla mať osvedčené podpisy a bola by titulom pre nútený výkon rozhodnutia, teda niečo ako notárska zápisnica. tak by bolo vlastne signované to, čo účastníci mediácie deklarovali a čo sa zaviazali plniť, ale na kvalitatívne vyššej úrovni než úrovni "záväznosti" dohody.

maxo | 28.11.2011 20:22
PoUtStŠtPiSoNe
: