TlačPoštaZväčšiZmenši

Karanténa a dištančná výučba – katastrofa alebo výhoda? O tom, ako Právnická fakulta UK poráža vírus a prichádza s novinkami

14.1. 2021, 16:47 |  najpravo.sk

Rok 2020 bol výzvou asi vo všetkých oblastiach života. Výnimkou nebola ani výučba na vysokých školách, ktoré sa museli popasovať s príchodom nového vírusu a zabezpečiť plynulé pokračovanie prípravy budúcich absolventov. Zdalo sa, že práve poskytovanie kvalitného vzdelávania bude najväčším problémom, pretože sa z dôvodu eliminácie ľudského kontaktu muselo prejsť z prezenčnej výučby na dištančnú. Nepríjemnosti spojené s týmto prechodom mohli ako vyučujúci, tak i študenti pocítiť okamžite: horšia interakcia na seminároch, nedostatočná spätná väzba od študentov, aspekt ľudského kontaktu, či frustrujúce technické problémy. V takejto situácii sa môžu fakulty rozhodnúť buď toto obdobie pasívne prečkať a online výučbu pretrpieť alebo vziať iniciatívu do vlastných rúk a využiť ju v prospech študentov. Právnická fakulta UK sa rozhodla pre druhú možnosť a prišla s niečím novým.

PRAKTICKÁ VÝUČBA NA PRAFUK

Už pred koronou sa Právnická fakulta UK odlišovala od iných právnických fakúlt a vyznačovala sa svojím praktickým prístupom k výučbe. Početné a medzi študentmi veľmi populárne predmety a kurzy zahŕňajú napríklad právne kliniky s rôznym zameraním, kde študenti, pod vedením advokátov, pracujú na prípadoch reálnych klientov, ktorými sú často neziskové organizácie, či start-up-y. Ďalším príkladom sú simulované súdne spory (tzv. “mootcourts”), kde študenti simulujú konanie pred rôznymi súdnymi či kvázi-súdnymi orgánmi. Okrem toho, že sa výučba týchto predmetov nezrušila, ale efektívne sa preniesla do online prostredia, prišla fakulta s novinkou v oblasti spomínaných mootcourts, ktorá predstavuje jeden z prvých krokov k zlepšeniu a do budúcnosti možno i revolucionizovaniu výučby ako na Právnickej fakulte UK, tak i na slovenských vysokých školách, obdobným predmetom výučby.

Mootcourts sú už niekoľko rokov integrálnou súčasťou praktickej výučby na Právnickej fakulte UK, ktorá sa okrem organizovania lokálnych simulovaných sporov každoročne zapojí aj súťažne do niekoľkých prestížnych medzinárodných súťaží s tímami študentov, ktoré ju reprezentujú. Takéto tímy sú počas celého roka individuálne vedené tímom koučov z fakulty, ktorý má ako so súťažením, tak aj s koučovaním niekoľkoročné skúsenosti a v priebehu rokov zaznamenal so svojimi študentmi nemalé úspechy. Patrí medzi ne napríklad absolútne víťazstvo našich študentov na mootcourte z medzinárodného humanitárneho a trestného práva v Ľubľane v roku 2018, či semifinále v aktuálnom ročníku tohto mootcourtu, ktorý prebiehal virtuálne.

ONLINE NÁVOD: AKO SA STAŤ VÝBORNÝM PRÁVNIKOM?

Okrem súťažiacich študentov participujú na mootcourtoch aj študenti z anglického magisterského programu, Erasmáci či iní študenti, ktorých simulované súdne spory zaujímajú a chcú sa zapojiť nesúťažne. Týmto sa počet ľudí, ktorým je treba zabezpečiť adekvátnu výučbu navyšuje a je potrebné to skĺbiť s individuálnou a intenzívnou prípravou členov súťažných tímov. Boli otestované rôzne modely riešení, ktoré mali ako svoje výhody, tak aj nevýhody. Až kým prišla korona. Príchod vírusu a zrušenie prezenčnej výučby bolo pre tím koučov, pozostávajúci prevažne z mladých doktorandov, podnetom a určitým “nakopnutím” vymyslieť niečo nové.

Podarilo sa im nájsť model, ktorý by vzhľadom na minulé skúsenosti, zefektívnil proces výučby simulovaných sporov. Vytvorili online kurz v anglickom jazyku, pozostávajúci z troch častí, ktorý poskytuje všeobecný úvod do “mootovania”, rešeršovania, práce so zdrojmi a databázami, ako aj do pravidiel a zásad písomnej a ústnej právnej argumentácie. Ide o koncentráciu vedomostí, ktoré sa všetkým spomínaným skupinám študentov odovzdajú naraz a v rovnako vysokej kvalite, ako keby boli sami súťažiacimi.

Na mootocourte sa študenti “na vlastnej koži” učia vlastnostiam, zručnostiam a hodnotám, ktoré by výborný právnik mal mať. Študenti, ktorí mootcourt zažili, ho považujú za jednu z najlepších skúseností zo svojho štúdia, pretože mali možnosť pracovať na komplexnej prípadovej štúdií, písať podania a prezentovať ich pred (niekedy nekompromisným) panelom sudcov pozostávajúcim z odborníkov na danú právnu oblasť, čo viedlo nielen k zlepšeniu ich odborných vedomostí, ale aj získaniu sebavedomia a zlepšeniu tzv. soft-skills, ako napríklad ovládanie reči tela, či hlasový prejav.

Samozrejme, ako bolo spomenuté, ide o veľmi individuálny spôsob výučby, ktorý nemožno realizovať plošne, napríklad pre celý ročník, pretože študenti majú pre nácvik svojich zručností k dispozícii veľký časový priestor a dostávajú na svoj výkon detailnú spätnú väzbu. Čo však, na druhej strane, je možné uskutočniť aj plošne (pre veľký počet študentov), je poskytnutie teoretického návodu, t. j. vedomostí o tom, ako byť výborným mooterom a právnikom a motivovať študentov sa na mootcourt alebo inú praktickú aktivitu prihlásiť.

Z tohto dôvodu sa tím koučov Právnickej fakulty UK rozhodol otvoriť predmetný nový kurz s názvom “Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností” všetkým študentom fakulty. Napriek tomu, že o kurze boli ostatní študenti informovaní prostredníctvom e-mailu a sociálnych sietí iba vo veľmi krátkom časovom predstihu pred samotnou realizáciou, na kurze bez kreditového ohodnotenia bola zaznamenaná účasť viac ako 100 študentov a prejavili záujem aj študenti iných fakúlt, či dokonca praktizujúci právnici. Koučovia, ktorí kurz viedli, sa totiž venovali veľmi zaujímavým témam, napríklad ako zvládať strach a stres pri vystupovaní, ako byť presvedčivý, ako sa zbaviť zlozvykov, ako štrukturovať argument, aby bol jasný a prehľadný, na ktoré “prešľapy” si dať pozor, ako vôbec začať písať právny text a samozrejme ako zužitkovať tieto skúsenosti na súťaži, na skúške a napokon v praxi.

Ďalšou novinkou, ktorá spája klasickú výučbu s praktickými mooterskými, resp. právnickými zručnosťami, bolo testovanie zjednodušenejšej podoby mootcourtu na predmete Ochrana ľudských práv, ako v dennej, tak aj externej forme štúdia. Študenti tak mali možnosť otestovať si svoje teoretické vedomosti a aplikovať ich v praxi nielen písomnou formou, ale ústna prezentácia ich celosemestrálnej práce na simulovanom pojednávaní bola súčasťou ich skúšky a záverečného hodnotenia. Predmetné simulované konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva bolo zrealizované virtuálne, tak ako v súčasnosti prebiehajú aj skutočné pojednávania.

Na takéto povinné rozšírenie uvedenej metodiky výučby aj na študentov, ktorí sa do klasických mootcourts nezapojili, bola veľmi dobrá odozva a sme presvedčení, že medzi už spomínané benefity možno zaradiť aj oživenie výučby, ktorá prehĺbi záujem študentov o danú problematiku a bude pozitívne vplývať na ich zodpovednú prípravu a zanietenosť pre štúdium.

VÍZIA

Hoci spätná väzba od účastníkov kurzu bola taktiež veľmi pozitívna, už teraz sú naplánované kreatívne zmeny na budúci akademický rok. Je zrejmé, že každý pilotný projekt je vždy možné vylepšiť a skúsenosťami ho doviesť do ideálnej podoby. Už teraz možno povedať, že aj keby ideálna podoba mala predstavovať zásadné prepracovanie jeho konceptu, či dokonca jeho zrušenie a nahradenie iným modelom, vízia ostáva zachovaná. Víziou je zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu formu výučby aj za neštandardných okolností, čo najlepším využitím dostupných prostriedkov. Samozrejme, uvedené je možné iba vďaka odborníkom s vášňou pre svoju prácu, akých Právnická fakulta UK nepochybne má.

Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností možno v súčasnosti budú mnohí vnímať ako veľmi malý krôčik v smere ku revolučnej zmene výučby na slovenských vysokých školách. Predsalen, je to iba jeden, veľmi úzko zameraný online kurz. Ukazuje nám však cestu, ktorou sa v dnešnej dobe vyberajú nielen súkromné organizácie poskytujúce špecializované kurzy na internete, ale aj top svetové univerzity, ktoré dokonca realizujú celé svoje študijné programy (aj) online formou.

Korona-vírus urýchlil proces zmien vo vzdelávaní a výkone práce, kedy už lokalita a fyzická prítomnosť na konkrétnom mieste strácajú na význame. Prezenčná výučba je naďalej veľmi cenná a špecifická pre univerzity. Isté však je, že nebude jediným prostriedkom výučby a tradičnému spôsobu vzdelávania bude konkurovať ten nový, netradičný, ktorý možno realizovať z pohodlia domova na akomkoľvek mieste na svete. Takýmto moderným typom výučby bude nepochybne aj Kurz právnej argumentácie a mooterských zručností na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.

Autor a foto: Sandra Sakolciová

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 17
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátuhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-reaguje-na-vyzvu-ludi-z-oblasti-prava-na-zachovavanie-principov-pravneho-statu/

Ministerstvo spravodlivosti SR mrzí, že výzvy na zachovávanie princípov právneho štátu sa, ...

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: