Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Generálna prokuratúra upozorňuje

3.11. 2011, 06:01 |  najpravo.sk

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky opätovne uverejnila upozornenie občanom týkajúce sa činnosti ONLINE INVESTMENT GROUP LtD., ktoré vám prinášame v plnom znení:

Občania, ktorí sú účastníkmi konania s uvedenou spoločnosťou v občianskoprávnych sporoch, sa nemôžu spoliehať na to, že podaním trestného oznámenia sú pre nich občianskoprávne veci vybavené, t. j. musia využiť v prípade rozhodnutia civilného súdu všetky dostupné, zákonné opravné prostriedky.

Trestnoprávne konanie nemá na ich občianskoprávne konanie v tejto fáze žiadny vplyv.

Trestné oznámenia môžu podávať občania na Úrad kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, ktorý bude ako príslušný realizovať túto vec pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku.

Výzva Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky občanom z 12. 9. 2011, ktorí boli činnosťou obchodnej spoločnosti ONLINE INVESTMENT GROUP LtD., alebo v tejto súvislosti s inou obchodnou spoločnosťou nútení k úhrade akýchkoľvek fiktívnych súm, napriek tomu, že poškodený s obchodnou spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GROUP LtD. nikdy nespolupracoval, nevyužíval jej služby a neposkytoval tejto spoločnosti svoje osobné údaje, aby vymáhané čiastky neuhrádzali, ale túto skutočnosť oznámili na ktorejkoľvek prokuratúre v Slovenskej republike, alebo na polícii a to osobne, alebo písomne, s doložením výziev na úhradu resp. aj upomienok zaslaných obchodnou spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GROUP LtD.

Generálnej prokuratúre SR boli doručené od občanov trestné oznámenia na neznámeho páchateľa vystupujúceho ako zástupca obchodnej spoločnosti ONLINE INVESTMENT GROUP LtD., pre podozrenie z trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona, ktorého sa dopúšťa v podstate na tom skutkovom základe, že v mene uvedenej obchodnej spoločnosti rozposiela v elektronickej podobe občanom faktúry a upomienky na úhradu rôznych súm v bližšie neoznačenej mene, ktorú po jej neuhradení zvýši a následne v prípade jej neuhradenia takúto pohľadávku postúpi voči poškodenému na obchodnú spoločnosť BIB Services, napriek tomu, že poškodený s obchodnou spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GROUP LtD. nikdy nespolupracoval, nevyužíval jej služby a neposkytoval tejto spoločnosti svoje osobné údaje. 

Pre úplnosť poznamenávame, že spoločnosť ONLINE INVESTMENTS GROUP Ltd. je známa vyberaním súm za zaregistrovanie sa na niektorých webových stránkach.

Zdroj: www.genpro.gov.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť