Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Česi sa rozlúčili s takmer 50 ročným Občianskym zákonníkom. A čo my?

najpravo.sk • 3.1. 2014, 05:48

Dňa 1. januára 2014 nadobudol u našich západných susedov účinnosť nový Občiansky zákonník, ktorý nahradil zákon č. 40/1964 Z. z. Nový Občiansky zákonník má celkovo 3081 paragrafov, pričom preberá veľké množstvo pravidiel, ktoré boli doposiaľ upravené v iných zákonoch, ktoré zrušuje. Ide o viac než 100 právnych predpisov, napríklad Obchodný zákonník, Zákon o rodine, Zákon o vlastníctve bytov či zákon o združovaní občanov. Ustanovenia obsiahnuté v osobitných zákonov však nepreberá bez ďalšieho. Nový kódex sa snaží prispôsobiť moderným potrebám a upravuje alebo spresňuje niektoré pravidlá, ktoré doterajšie súkromné právo neriešilo, alebo ich upravovalo stručne, hoci sú pre prax veľmi potrebné.

Základným ideovým zdrojom úpravy je vládny návrh občianskeho zákonníka bývalého Československa z roku 1937, ktorý nebol ako zákon prijatý kvôli udalostiam nasledujúcim po Mníchovskej dohode. Nový Občiansky zákonník však hľadal inšpiráciu aj v zahraničí, a to hlavne v zákonníku nemeckom, švajčiarskom, rakúskom, talianskom a holandskom.

Nový Občiansky zákonník otvára čo najširší rámec slobodnej iniciatíve jednotlivca a jeho právu usporiadať si súkromný život podľa seba a usilovať sa o vlastné šťastie. Väčšina jeho ustanovení je dispozitívnych, a teda platí, že sa použijú, ak neprejavia strany inú vôľu. Táto je všeobecne obmedzená hľadiskami dobrých mravov, verejného poriadku a postavenia osôb vrátane práva na ochranu osobnosti.

Zákonník tiež dopĺňa niektoré čiastkové pravidlá, napríklad ohľadom predvídateľnosti rozhodnutí. Každý, kto sa domáha právnej ochrany, môže dôvodne očakávať, že jeho prípad bude rozhodnutý obdobne ako iný prípad, ktorý už bol rozhodnutý a zhoduje sa v podstatných znakoch. Keby bolo rozhodnutie iné, má dotyčný právo na presvedčivé vysvetlenie tejto odchylky.

Zaujíma vás Nový český Občiansky zákonník? Čítajte viac TU.

Rekodifikácia na Slovensku

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 14. januára 2009 svojim uznesením Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády a uložila podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti predložiť vláde paragrafované znenie návrhu zákona.

Prijatím citovaného uznesenia vládou Slovenskej republiky sa text predloženého návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka stal oficiálnym dokumentom, a teda záväzným rámcom pre vypracovanie paragrafovaného znenia zákonníka. Tým skončilo obdobie, kedy sa text návrhu legislatívneho zámeru v jednotlivostiach dotváral, zdokonaľoval a vylepšoval. Dialo sa tak najmä prostredníctvom odborných diskusii na plenárnych zasadnutiach rekodifikačnej komisie, rozpravou na osobitnej dvojdňovej celoštátnej konferencii v Trenčianskych Tepliciach, ktorej výsledky boli zverejnené v samostatnej knižnej publikácii, ďalej prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom bolo oslovených 120 subjektov a na zasadnutí Legislatívnej rady vlády SR. Zo všetkých týchto podujatí a inštitúcii, ale aj mimo nich boli uplatnené početné pripomienky, podnety, námety i návrhy. Viaceré z nich boli v texte zohľadnené najmä pri zdokonaľovaní textu, spresnení formulácii a návrhov na optimálne vecné riešenia dielčích otázok.

Navrhovaný kódex má v porovnaní s predchádzajúcimi občianskymi zákonníkmi z roku 1950 a 1964 úplne inú systematiku. Základné systematické členenie zodpovedá hodnotovej a metodologickej orientácii vecného riešenia i zmenenému obsahu, pričom jednotlivé časti obsahovo a logicky na seba nadväzujú a sú proporcionálne vyvážené. Primerane tomu pripravovaný Občiansky zákonník začína všeobecnou častou obsahujúcou úpravu otázok, ktoré sa v nevyhnutnej a veľmi všeobecnej podobe dotýkajú všetkých práv upravených v ďalších častiach s tým, že dôraz sa kladie na osoby práva s nimi spojené a ich právne relevantné konanie. Na to nadväzuje úprava rodinného práva, v ktorej opäť prevažujú osobné vzťahy a práva nad majetkovými. Potom nasleduje vecné právo s dominujúcim vlastníckym právom a úpravu absolútnych práv uzatvára časť o dedičskom práve, ktoré logicky i obsahovo nadväzuje na vecné právo, ale aj na predchádzajúce rodinné právo. Ďalej sú upravené relatívne práva (záväzkové právo). Úprava je kompletná, zahrňujúca všetky stránky záväzkového práva: všeobecné otázky, záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov a záväzky zo spôsobenia škody a z bezdôvodného obohatenia.

Zoznam členov Komisie pre rekodifikáciu slovenského Občianskeho zákonníka

Predseda:

 • Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. PF UK Bratislava

Tajomník:

 • Mgr. Marianna Gombárová MS SR

Členovia:

 • JUDr. Jana Bajánková NS SR
 • Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. PF TU Trnava
 • Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. PF TU Trnava
 • Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. PEVŠ
 • JUDr. Denisa Dulaková-Jakúbeková, PhD. PF UK Bratislava
 • JUDr. Imrich Fekete, CSc. PEVŠ
 • JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. PF UMB Banská Bystrica
 • Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. PF UPJŠ Košice
 • Doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. PF TU Trnava
 • Doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc. PF UPJŠ Košice
 • JUDr. Vladimír Kitta MS SR
 • JUDr. Martin Križan, PhD. PF UK Bratislava
 • JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc. PF UK Bratislava
 • JUDr. Milan Ľalík ÚS SR
 • JUDr. Mária Majeríková advokátka
 • Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. advokátka, PEVŠ
 • Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. PF TU Trnava
 • JUDr. Natália Richterová, CSc. PF UPJŠ Košice
 • JUDr. Peter Straka KS Prešov
 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc. PF TU Trnava
 • Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. PF UK Bratislava, MS SR
 • JUDr. Daniela Švecová NS SR
 • JUDr. Ladislav Tichý GP SR
 • JUDr. Marek Valachovič advokát
 • Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. PF UPJŠ Košice

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz, justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3671

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: