TlačPoštaZväčšiZmenši

BLÍZKA OSOBA: Priateľstvo môže predstavovať silnejšie puto než rodinný vzťah

9.8. 2018, 17:28 |  najpravo.sk

II. senát Ústavního soudu ČR (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil napadená usnesení Policie České republiky a Okresního soudu Plzeň – město, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelky odepřít výpověď podle čl. 37 odst. 1 a vlastnické právo podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka byla předvolána jako svědkyně v případu své přítelkyně (dále také poškozená), která oznámila v srpnu 2017 Policii České republiky znásilnění ze strany svého manžela, se kterým je v rozvodovém řízení. Stěžovatelka ve věci dvakrát odmítla vypovídat s poukazem na to, že by mohla svojí výpovědí způsobit nebezpečí trestního stíhání osoby blízké. Za osobu blízkou pak považuje jak poškozenou, tak i jejího manžela, jelikož s oběma jezdila na dovolené, s poškozenou se zná od školky a přátelský vztah navázaly již na střední škole. Za odepření výpovědi jí byla policejním orgánem uložena pořádková pokuta ve výši 10 000 Kč; její vysvětlení totiž bylo shledáno nedostatečným a neodůvodněným. Policejní orgán uvedl, že dle výpisu z telekomunikačního provozu mezi telefonními čísly poškozené a stěžovatelky proběhlo v den, kdy ke znásilnění mělo dojít, pět telefonních hovorů, takže lze předpokládat, že spolu tyto ženy o věci hovořily a stěžovatelka by tak mohla uvést podstatné okolnosti důležité pro řádné objasnění věci. Stěžovatelka se proti pořádkové pokutě bránila u Okresního soudu Plzeň – město, který její stížnost zamítl, neboť poměr osob ke stěžovatelce i důvodnost pociťované újmy je třeba opřít o objektivní skutečnosti a daný poměr musí existovat v době výslechu, což stěžovatelka údajně neprokázala. Stěžovatelka se poté obrátila na Ústavní soud, když argumentovala rovněž tím, že prověřování trestného činu znásilnění bylo pravomocně odloženo.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. Referenčním kritériem přezkumu nyní projednávané ústavní stížnosti je čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle tohoto ustanovení platí, že „[k]aždý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.“ Konkretizace tohoto ustanovení je obsažena především v trestním řádu (§ 100 odst. 2), trestním zákoníku (§ 125), a také např. i v občanském zákoníku (§ 22 odst. 1).

Z výše zmíněných ustanovení vyplývá, že v případě, kdy mezi dotčenými osobami není dán vztah rodinný, se jedná o osoby blízké jen tehdy, existuje-li mezi nimi vztah citový, a to tak silný, že by újmu jedné osoby pociťovala druhá osoba jako újmu vlastní. V tomto směru je proto třeba trvat na tom, že v každém individuálním případě je namístě bedlivě zkoumat, zda se o takový vztah skutečně jedná či nikoliv. Přitom se „vyžaduje vyšší intenzita tohoto vztahu, než jen obvyklá mezilidská soudržnost“ a musí být dány rovněž objektivní skutečnosti, ze kterých lze na intenzitu citového vztahu mezi osobami usuzovat. Na straně druhé je však obecně známou pravdou, že přátelství může v některých případech představovat stejně pevné anebo dokonce i silnější pouto, nežli je tomu u rodinných vztahů. V této souvislosti lze připomenout i známé rčení, podle kterého si nikdo nevybírá vlastní rodinu, nýbrž právě své přátele. Intenzita přátelského vztahu přitom může být dána celou řadou aspektů. Okolnost, že se dané osoby delší dobu nevídají, nicméně sama o sobě (tzn. bez toho, že by např. mezi těmito osobami došlo k závažné roztržce) nemůže být interpretována jako měřítko, z něhož by bylo možno dovodit, že se již nejedná o blízký vztah, jak chybně dovodil okresní soud. Pevnost přátelského vztahu, pojmově spojená s pocitem, že újma způsobená příteli (osobě blízké) se bolestně dotkne i jiné osoby, totiž nemusí vůbec záviset na tom, jak často se tyto osoby stýkají. Z reálného života (a koneckonců třeba i z krásné literatury) jsou ostatně dobře známy velmi pevné přátelské vztahy („přátelství na celý život“), byť se dané osoby z rozličných důvodů třeba i řadu let či desetiletí neviděly. Pojem osoby blízké tedy je třeba vnímat jako tzv. typový pojem, kdy nedostatek intenzity jednoho znaku může být nahrazen vyšší intenzitou znaku jiného.

Pokud v konkrétním případě, jako tomu bylo v nyní projednávané věci, stěžovatelka uvedla relevantní okolnosti, z nichž vyplynul její velmi intenzivní vztah k poškozené (a po jejím seznámení se s podezřelým rovněž k němu), jako byla známost již od školky, trávení společných dovolených a oslav, časté stýkání se, a sama uvedla, že s nimi zažila více než s vlastní rodinou apod., jednalo se o natolik relevantní tvrzení, že by je policejní orgán - a poté okresní soud – musely vyvrátit vlastní argumentací, což však povýtce neučinily, když se omezily na pouhé konstatování, že se stěžovatelka s podezřelým nesetkala několik měsíců a k vlastní újmě prý pouze sdělila, že by se tím „trápila“. Přitom již z protokolu o podání vysvětlení se podává, že stěžovatelka poukázala na zcela konkrétní okolnosti, dokládající těsný přátelský vztah s poškozenou (a později i s podezřelým) a že přerušení aktuálních kontaktů s poškozenou stěžovatelka nikdy ani netvrdila. Již samotná okolnost, že bezprostředně po (údajném) trestném činu a ještě před učiněním oznámení policejnímu orgánu došlo k pěti telefonickým kontaktům mezi poškozenou a právě stěžovatelkou, pak dostatečně signalizovala intenzitu a především důvěrnost přátelského vztahu těchto dvou žen.

Pokud okresní soud vyslovil „podiv“ nad tvrzením stěžovatelky, že by mohla svou výpovědí přivodit nebezpečí trestního stíhání podezřelému i poškozené a vytkl jí, že toto tvrzení nijak nerozvedla, je třeba plně přesvědčit stěžovatelce v tom smyslu, že případnou další konkretizací důvodů odmítnutí výpovědi by se skutečně mohla dostat za hranici, kdy by ohrozila některou z obou dotčených osob. Trestnými činy jsou totiž kromě znásilnění, které bylo v daném případě vyšetřováno, např. i vydírání, pomluva anebo křivé obvinění. Proto Ústavní soud ústavní stížnosti vyhověl.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 955/18 je dostupný PDF zde (341 KB, PDF).

Len pre úplnosť

Podľa Čl.47 ods. 1 Ústavy SR

Každý má právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.

Podľa § 130 ods. 2 slovenského Trestného poriadku:

Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Podľa § 127 ods. 4 slovenského Trestného zákona

Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú.

Zdroj: usoud.cz
Autor: Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu
Citácie právnych predpisov: ASPI - Automatizovaný systém právnych informácií
Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 19
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Objektívna zodpovednosť hotela za odcudzenie bicyklov vyššej hodnoty

Bicykle vnesené do priestorov ubytovacieho zariadenia nemajú z hľadiska objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa hotela podľa § 433 ods. 1 ...

Preukazovanie splnomocnenia pri elektronickej komunikácii so súdom, zaručená konverzia

Keďže Exekučný poriadok neobsahuje ustanovenia o preukazovaní oprávnenia konať za inú osobu alebo v jej mene, ako lex generalis sa použije § ...

Procesnoprávny predpoklad pripustenia zmeny v osobe žalobcu (§ 80 CSP)

Z § 80 ods. 1 a 2 CSP je jednoznačne zrejmé, že navrhnúť súdu, aby do konania na miesto žalobcu vstúpil ten, na koho boli práva prevedené ...

Predpoklady zákonného oslobodenia ekologických organizácií od súdnych poplatkov

Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch vychádza zo zásady, že verejnoprávne činnosti, teda činnosti, ktoré sa ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Študent práva – pomocný pracovník v AK (paralegal)

Máte záujem o získanie praktických skúseností v oblasti práva a oboznámenie sa s advokátskym povolaním v praxi?

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Nová smernica k prevencii šikanovania sa zaoberá aj kyberšikanovanímhttp://www.teraz.sk/slovensko/skolstvo-nova-smernica-k-prevencii-s/350336-clanok.html

Týmto krokom rezort reagoval na správy štátnej školskej inšpekcie či komisárky pre deti, ako ...

Mladí soudci by měli chápat, jaké to je být v roli souzeného, říká Baxahttps://zpravy.idnes.cz/josef-baxa-rozhovor-nss-nejvyssi-spravni-soud-michal-mazanec-pravo-justice-legislativa-soudnictvi-ns-iv2-/domaci.aspx?c=A180917_154109_domaci_lre

Podílel se na vzniku Nejvyššího správního soudu a pak stál patnáct let v jeho čele.

Míň závažné přestupky by policie mohla zase řešit jen domluvouhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/min-zavazne-prestupky-by-policie-mohla-zase-resit-jen-domluvou_496947.html

Policisté možná budou opět moci ze zákona řešit méně závažné přestupky pouze domluvou ...

Odobrenie súkromného pálenia alkoholu je pre potravinárov sklamanímhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/485034-odobrenie-sukromneho-palenia-alkoholu-je-pre-potravinarov-sklamanim/

Prijatie novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorá umožní ľuďom vyrábať si ...

Výnimky zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí sa rozšíriahttp://www.teraz.sk/slovensko/vynimky-zo-spristupnovania-sudnych-r/350094-clanok.html

Okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí sa rozšíri, a to napriek nesúhlasu ...

Prezident Kiska opätovne nepodpísal novelu o súdoch, je vraj v rozpore s princípmi právneho štátuhttps://www.webnoviny.sk/prezident-kiska-opatovne-nepodpisal-novelu-o-sudoch-je-vraj-v-rozpore-s-principmi-pravneho-statu/

Prezident Andrej Kiska ani druhýkrát nepodpísal novelu zákona o súdoch.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2018

Justičná revue 6-7/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2018

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 5/2018

Justičná revue 5/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2018

Bulletin slovenskej advokácie 6/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Právny obzor 3/2018

Právny obzor 3/2018

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2018

Bulletin slovenskej advokácie 5/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

PoUtStŠtPiSoNe
: